ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних

зборів педагогічних працівників

Протокол від 31.08.2018 р. № 01

Положення про педагогічну раду

Катеринівської початкової школи

Немовицької сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Педагогічна рада є постійно діючим органом управління освітньої установи для розгляду основних питань освітнього процесу.

1.2. До складу педагогічної ради входять: директор школи (голова ), вчителі

1.3. Педагогічна рада діє на підставі закону України «Про освіту», Типового положення про освітню установу, нормативних правових документів про освіту, Статуту навчального закладу, цього Положення.

1.5. Рішення педагогічної ради є рекомендаційними для колективу навчального закладу. Рішення педагогічної ради, затверджені наказом навчального закладу, є обов'язковими для виконання.

2. Завдання та зміст роботи педагогічної ради

2.1. Головними завданнями педагогічної ради є:

-реалізація державної політики з питань освіти;

-орієнтація діяльності педагогічного колективу навчального закладу на вдосконалювання освітнього процесу;

-розробка змісту роботи із загальної методичної теми навчального закладу;

-упровадження у практичну діяльність педагогічних працівників досягнень педагогічної науки та передового досвіду;

-рішення питань про прийом, переведення і випуск учнів (вихованців), які освоїли Державний стандарт освіти, що відповідає ліцензії навчального закладу.

2.2. Педагогічна рада здійснює такі функції:

-обговорює й затверджує плани робіт навчального закладу;

-заслуховує інформацію та звіти педагогічних працівників навчального закладу та інші питання освітньої діяльності навчального закладу;

-ухвалює рішення про допуск учнів до державної підсумкової атестації, переведення учнів до наступного класу; видачу відповідних документів про освіту, про нагородження учнів (вихованців) за успіхи в навчанні грамотами, похвальними листами чи медалями;

3. Права та відповідальність педагогічної ради

3.1. Педагогічна рада має право:

-створювати тимчасові творчі об'єднання із запрошенням фахівців різного профілю, консультантів для вироблення рекомендацій з їх наступним розглядом на педагогічній раді;

-приймати остаточне рішення зі спірних питань, що входить у її компетенцію;

-приймати, затверджувати положення з компетенцією, що відноситься до об'єднань за професією.

У необхідних випадках на засідання педагогічної ради освітньої установи можуть запрошуватись представники громадських організацій, установ, взаємодіючих з даною навчального закладу з питань освіти, батьки учнів. Необхідність їхнього запрошення визначається головою педагогічної ради. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, користуються правом дорадчого голосу.

3.2. Педагогічна рада відповідальна за:

-виконання плану роботи;

-відповідність ухвалених рішень законодавству України «Про освіту», про захист прав дитинства;

-прийняття конкретних рішень з кожного розглянутого питання з указівкою відповідальних осіб і строків виконання рішень.

4. Організація діяльності педагогічної ради

4.1. Педагогічної рада обирає зі свого складу секретаря ради. Секретар педради працює на громадських засадах.

4.2. Педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною плану роботи навчального закладу.

4.3. Засідання педагогічної ради скликаються, як правило, один раз на два місяці відповідно до плану роботи навчального закладу.

4.4. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів.

При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови педагогічної ради.

4.5. Організацію виконання рішень педагогічної ради здійснює директор школи та відповідальні особи, зазначені в рішенні. Результати цієї роботи повідомляються членам педагогічної ради на її наступних засіданнях.

5. Документація педагогічної ради

5.1. Засідання педагогічної ради оформлюються протокольно. У книзі протоколів фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради. Протоколи підписуються головою та секретарем педагогічної ради.

5.2. Протоколи про переведення учнів у наступний клас, випуск зі школи оформлюються обліковим складом і затверджуються наказом по навчальному закладу.

5.3. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.

5.4. Книга протоколів педагогічної ради навчального закладу входить у номенклатуру справ, зберігається постійно в навчальному закладі й передається актом.

5.5. Книга протоколів педагогічної ради пронумерована, прошнурована, скріплюється підписом директора школи та печаткою навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 486